Niechciane prezenty Regulamin, Zasady i Warunki

REGULAMIN KONKURSU


Szczegóły konkursu

Nazwa konkursu

Niechciane prezenty sklep – Światowy Dzień Aids

Terytorium

Polska

Okres trwania

Początek: 1 grudnia 2022 r.

Koniec: 20 stycznia 2023 r.  

Zgłoszenia po zakończeniu okresie trwania Konkursu będą odrzucone

Za moment zgłoszenia uważa się moment otrzymania zgłoszenia przez LifeStyles.

Adres strony

 https://skyn.pl/pages/ugs

Organizator / spółka LifeStyles

Unimil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kamieńskiego 74

30 – 644 Kraków

Uprawnieni uczestnicy

W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy Polski (osoby, które są w stanie podać adres zamieszkania na Terytorium - uczestnik musi być w stanie podać ważny dowód adresu zamieszkania na Terytorium), którzy spełnią warunki uczestnictwa, są osobami fizycznymi oraz mają ukończone 18 lat.

Zasady uczestnictwa

Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnicy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy w swoim lokalnym sklepie internetowym Unwanted Gift Shop (patrz sekcja "Adres strony” powyżej) do:

1)     przesłanie zdjęcia przedmiotu, który otrzymali w prezencie i chcieliby, aby został on uwzględniony w celach konkursowych. Zdjęcia muszą być zgodne z poniższymi wytycznymi:

Dopuszcza się wyłącznie:

Ø  zdjęcia i filmy, które uczestnik wykonał osobiście lub ma prawo udostępnić;

Ø  zdjęcia nienaruszające praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych;

Ø  zdjęcia bez ujawnienia rozpoznawalnego wizerunku osób

Ø  zdjęcia niezawierające treści o wyraźnym charakterze seksualnym oraz bez żadnych graficznych obrazów nagości

Ø  niezawierające treści o charakterze wyraźnie religijnym

Ø  niezawierające wyraźnych treści politycznych

Ø  niezawierające ekspozycji I ujawniania innych marek

Ø  niezawierające treści sprzecznych z interesem narodowym

Wykluczone są zdjecia:

Ø  godzące w dobra osobiste marki Lifestyles lub jakichkolwiek innych osób trzecich, w tym naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;

Ø  o treści wspierającej lub pochwalającej w jakikolwiek sposób działania terrorystczne, zorganizowaną przestępczość lub nawołującej do nienawiści;

Ø  zawierające treści dyskryminujące ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, przynależność religijną, kastę, społeczność, niepełnosprawność lub choroby;

 

LifeStyles zastrzega sobie prawo do moderowania i usunięcia z konkursu zdjęcia naruszającego niniejsze wytyczne, w tym bez ograniczeń w przypadku nieodpowiedniego eksponowania innych marek.

 

2)     podanie swoich danych kontaktowych, w tym [imię i nazwisko, adres e-mail, inne ich imię, kraj zamieszkania i adres e-mail. W przypadku nominacji danego zgłozszenia do otrzymania nagrody, z uczestnikami skontaktujemy się drogą elektroniczną na adres e-mail, który podali wraz ze zgłoszeniem.

 

3)     zatwierdzenie niniejszego Regulaminu Konkursu.

Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy przesłali najlepsze "niechciane" prezenty według głosowania odwiedzających stronę. Użytkownicy strony będą głosować na zdjęcia, które najlepiej spełniają powyższe kryteria.

Maksymalna liczba zgłoszeń

Każda osoba (identyfikowana za pomocą adresu e-mail) może wziąć udział w Konkursie bez ograniczenia liczby zgłoszeń. Jeżeli jednak kilka jej zgłoszeń znajdzie się wśród zwycięzców, będzie ona uprawniona do otrzymania tylko 1 nagrody.

Szczegóły dotyczące zwycięzców i nagród

10 uczestników, którzy w okresie trwania konskurus zgłosili zdjęcia z największą liczbą głosów użytkowników strony, wygrają po jednym zestawie zawierającym produkty SKYN o wartości równej 222,95 zł brutto. Szczegóły dotyczące każdego zestawu zostaną przekazane zwycięzcom.

Powiadomienie zwycięzców

Zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez email w dniu 23 stycznia 2023 r.

Prawo właściwe

Konkurs i niniejszy Regulamin będą podlegać prawu właściemu dla Terytorium. Uczestnicy akceptują niewyłączną jurysdykcję sądów i trybunałów tego Terytorium w związku ze sporami dotyczącymi Konkursu.

 


Zasady i warunki

Informacje o tym, jak wziąć udział w Konkursie oraz zasady wyboru zwycięzców, stanowią część niniejszych zasad i warunków (Warunki). Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszych Warunków.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).

 

 1. Uczestnicy i dostęp do Konkursu
  1. Dyrektorzy, członkowie zarządu, kierownictwo, pracownicy, dostawcy (w tym dostawcy nagród) i wykonawcy (oraz najbliższe rodziny dyrektorów, członków zarządu, kierownictwa, pracowników, dostawców i wykonawców) firm grupy LifeStyles i powiązanych z nią organów korporacyjnych, a także agencji i firm związanych z niniejszym Konkursem - nie mogą brać udziału w konkursie. Bezpośrednia rodzina oznacza takie osoby jak: małżonek, były małżonek, dziecko lub pasierb (naturalny lub adopcyjny), rodzic, przybrany rodzic, dziadek, przybrany dziadek, wujek, ciotka, siostrzenica, bratanek, brat, siostra, przybrany brat, przybrana siostra lub pierwszy kuzyn.
  2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy muszą przestrzegać Warunków uczestnictwa w okresie trwania Konkursu. Niezastosowanie się do tego wymogu będzie skutkowało nieważnością zgłoszenia. LifeStyles może nie poinformować uczestnika, jeśli jego zgłoszenie zostanie uznane za nieważne z jakiegokolwiek powodu (w tym z powodu nieprzestrzegania Warunków dotyczących uczestnictwa).
  3. LifeStyles nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spóźnione, niekompletne, nieprawidłowo przesłane, uszkodzone, nieczytelne lub błędnie skierowane zgłoszenia lub w inny sposób, w tym za zgłoszenia nieotrzymane przez LifeStyles z jakiegokolwiek powodu. LifeStyles nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje błędu użytkownika, w tym bez ograniczeń za poniesione przez Uczestnika koszty.

 

 1. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Przystąpienie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

 

 1. Uczestnikiem konkursu jest wyłącznie osoba, która spełni łącznie wszystkie wymagania stawiane w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu.

 

 1. Praca konkursowa powinna być stworzona wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu. Oznacza to, że praca konkursowa nie może być zgłoszona ani wykorzystana wcześniej ani później w ramach jakiegokolwiek innego konkursu, akcji promocyjnej ani innego działania promocyjnego.

 

 1. Organizator nie może udzielać Uczestnikom jakichkolwiek porad w jakiejkolwiek formie czy zgłoszenie danej Pracy konkursowa jest lub nie jest ważne lub spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

 

 1. Nagrody i zastrzeżenia
  1. Nie przewiduje się jakichkolwiek nagród pieniężnych. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny od LifeStyles, a także przenieść praw do jej odbioru na osoby trzecie.
  2. LifeStyles nie ponosi odpowiedzialności za nagrodę, która nie dotrze do zwycięzcy(ów) z powodu ograniczeń wynikających z przepisów lub ustawodawstwa dotyczących sprzedaży produktów SKYN w miejscu zamieszkania zwycięzcy(ów). LifeStyles zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody tak, aby była ona zgodna z obowiązującym prawem.
  3. LifeStyles nie ponosi odpowiedzialności za rekompensatę lub wymianę jakiejkolwiek nagrody.
  4. Uczestnik nie będzie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do tego, że nagroda jest sprzeczna z moralnością i jest świadomy, że nagroda może zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.
 2. Zwycięzcy Nagród
  1. Nagroda (nagrody) zostanie przyznana zwycięzcom, których zdjęcie otrzymało największą liczbę głosów od użytkowników strony internetowej. W przypadku nieważnego udziału lub nieuprawnionego uczestnika, lub gdy uczestnik nie będzie mógł przyjąć nagrody, nagrodę otrzyma kolejny uczestnik z największą liczbą głosów.
  2. Powiadomienie zwycięzców zostanie uznane za dokonane w terminie, w którym zwycięzca otrzyma rzeczywiste powiadomienie od LifeStyles. Powiadomienie będzie zawierać szczegóły dotyczące sposobu, w jaki można ubiegać się o nagrodę (nagrody) i/lub ją otrzymać.
  3. LifeStyles nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy nie jest w stanie skontaktować się ze zwycięzcami nagród, którzy nie podali prawidłowych lub kompletnych danych kontaktowych. Jeśli dane kontaktowe uczestnika ulegną zmianie w trakcie trwania Konkursu, uczestnik jest odpowiedzialny za powiadomienie LifeStyles o powyższej zmianie. Prośba o modyfikację jakichkolwiek informacji podanych w zgłoszeniu powinna być skierowana do LifeStyles.
  4. Warunkiem przyjęcia jakiejkolwiek nagrody jest przestrzeganie przez zwycięzcę wszystkich warunków korzystania z nagrody. Żadna rekompensata nie zostanie wypłacona, jeśli zwycięzca nie będzie w stanie wykorzystać nagrody zgodnie z jej przeznaczeniem.
  5. Imię i nazwisko zwycięzcy(ów) zostanie opublikowane zgodnie ze Szczegółami Konkursu.
 3. Komisja konkursowa
  1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
  2. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator.
  3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest honorowy.
  4. Głos decydujący ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.
  5. Czas pracy i zasady głosowania wyznacza i określa Przewodniczący Komisji Konkursowej wybrany spośród jej członków.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne
  1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących niewykonania lub nierzetelnego wykonania przez Organizatora świadczeń określonych niniejszym regulaminem, Uczestnik konkursu jest uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@lifestyles.com
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania a odpowiedź wysłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.
  3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator zmieni swoją decyzję. O podjętej decyzji Organizator informują poprzez wiadomość email.

 

 1. Zapewnienia I odpowiedzialność
  1. W największym dozwolonym przez prawo zakresie LifeStyles wyłącza wszelkie gwarancje, rękojmie lub zapewnienia (Zapewnienia) dotyczące Konkursu i wszelkich nagród, w tym wszelkie Zapewnienia, które mogły zostać złożone w trakcie reklamowania lub informowania o Konkursie. W przeprowadzenie Konkursu lub dostarczenie nagród mogą być zaangażowane osoby trzecie, a LifeStyles nie udziela żadnych gwarancji i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z takimi osobami trzecimi, ich działaniami lub zaniechaniami.
  2. Przystępując do Konkursu, uczestnik zwalnia i zabezpiecza LifeStyles i powiązane z nią organy korporacyjne (w tym urzędników, pracowników i agentów każdego z nich) przed wszelkimi działaniami, karami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, jakie uczestnik może mieć wobec LifeStyles lub jakie LifeStyles może ponieść w związku z jakąkolwiek stratą lub szkodą, która jest lub może być poniesiona lub zostałą poniesiona jako bezpośredni lub pośredni wynik udziału w Konkursie lub wygrania lub nie wygrania nagrody, lub wykorzystania, wyrażenia zgody jakiejkolwiek innej osobie na wykorzystanie nagrody, z wyjątkiem odpowiedzialności, która nie może być wyłączona przez prawo lub która spowodowałaby, że jakakolwiek część niniejszej klauzuli byłaby nieważna lub niewykonalna.
  3. Jeśli pomimo powyższych klauzul, LifeStyles poniesie odpowiedzialność wobec uczestnika na mocy jakiegokolwiek prawa, które skutkuje odpowiedzialnością LifeStyles, której nie można zgodnie z prawem wyłączyć, odpowiedzialność LifeStyles jest ograniczona, według uznania LifeStyles, do ponownego dostarczenia takich towarów lub usług, które zostały przewidziane w Konkursie, lub pokrycia kosztów ponownego dostarczenia tych towarów lub usług.
  4. Nie ograniczając żadnego z powyższych stwierdzeń, w żadnym wypadku LifeStyles nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej strony za jakiekolwiek poniesione straty lub szkody o charakterze pośrednim lub skutkowym, w tym między innymi za utratę zysku, utratę reputacji, utratę wartości firmy lub utratę możliwości biznesowych.
  5. LifeStyles oraz powiązane z nim agencje i firmy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, uszkodzenia lub straty powstałe w transporcie nagród.
  6. LifeStyles może według własnego uznania nie przyjąć danego zgłoszenia, może zdyskwalifikować zgłoszenie lub odwołać cały Konkurs w dowolnym momencie bez podawania przyczyn i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników, z zastrzeżeniem wszelkich pisemnych zaleceń organu regulacyjnego. Ponadto, LifeStyles zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności zgłoszeń, wniosków o nagrody i danych uczestnika oraz do dyskwalifikacji każdego uczestnika lub wniosku o nagrodę, który wprowadza w błąd lub nie jest zgodny z niniejszym Regulaminem, lub uczestnika który manipuluje lub zagraża procesowi Konkursu. W przypadku naruszenia przez zwycięzcę niniejszego Regulaminu zwycięzca utraci uprawnienie do otrzymania nagrody w całości i nie zostanie zaoferowany mu żaden zamiennik. Weryfikacja leży w wyłacznej gestii LifeStyles, której decyzja jest ostateczna. Niewykonanie przez LifeStyles któregokolwiek ze swoich praw na jakimkolwiek etapie nie stanowi zrzeczenia się tych praw.
  7. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zewnętrznych działań, osób trzecich lub zdarzenia, które uniemożliwia lub znacząco utrudnia LifeStyles (lub stronie trzeciej zaangażowanej w Konkurs) przeprowadzenie Konkursu w terminach i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, w tym m.in. przypadków jak: wandalizm, klęski żywiołowe, siła wyższa, niepokojów społecznych, strajku, wojny, aktu terroryzmu, zobowiązania LifeStyles w związku z Konkursem zostaną zawieszone na czas trwania takiego zdarzenia, a ponadto LifeStyles może według własnego uznania odwołać konkurs i wznowić go od początku na tych samych warunkach, pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich władz.
 2. RODO
  1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez LifeStyles danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym Konkursem w celu ułatwienia przeprowadzenia konkursu I ewentalnego przyznania nagród, w tym udostępnienia takich informacji osobom trzecim zaangażowanym w konkurs oraz wszelkim odpowiednim władzom w wymaganych przypadkach. Poza wszelkimi sposobami wykorzystania, które mogą być przedstawione w Polityce Prywatności LifeStyles, LifeStyles, w tym osoby trzecie, może przez czas nieokreślony (chyba że Uczestnik wcześniej wycofa zgodę, co spowoduje usunięcie danych z bazy), o ile nie poinformowano inaczej, wykorzystywać informacje dotyczące uczestników do celów marketingowych, reklamowych, badawczych i profilowania, w tym do wysyłania wiadomości elektronicznych lub telefonowania do uczestnika.
  2. Administratorem powierzonych przez Uczestnika danych osobowych będzie Organizator (dalej: Administrator). Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu objętego niniejszym Regulaminem.
  3. Udzielenie przez Uczestnika zgód, o których mowa w powyższych punktach jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwej realizacji opisanych w nich celów.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).
  5. Dane będą mogły być udostępniane podmiotom, którym Administrator zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności Koordynatorowi, a także podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe. Dane Użytkownika mogą zostać zapisane w bazie systemu mailingowego osoby trzeciej i mogą być przechowywane na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Administrator gwarantuje stosowanie wymaganych prawem zabezpieczeń przy takim przekazywaniu.
  6. Uczestnik uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
  7. Uczestnik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych - do organu nadzorczego.
 3. Ogólne
  1. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia i zgody na korzystanie i rozporządzanie zadaniem konkursowymi, według uznania Organizatora oraz udziela nieodpłatnej licencji, z prawem udzielania sublicencji osobom trzecim, na korzystanie z Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

1)       utrwalania jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną,

2)       zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; m. in. na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, CD ROM; bez ograniczeń co do ilości i formatu oraz niezależnie od systemu i standardu;

3)       zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, zapisu komputerowego) w dowolnej formie;

4)       nadawania w nieograniczonej częstotliwości, w całości lub we fragmentach, przy pomocy transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, fal radiowych, lasera, mikrofal lub podobnych metod technicznych,

5)       nadawania za pośrednictwem systemu przewodowego i bezprzewodowego,

6)       reemitowania, tj. równoczesnego i integralnego nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

7)       najmu lub użyczania we wszelkich możliwych formach nośników fizycznych i wirtualnych;

8) `     publicznego wyświetlania, odtwarzania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w sieciach komórkowych);

9)       wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych i graficznych (np. SMS, WAP, MMS) oraz audiowizualnych;

10)     wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, bez ograniczeń co do ilości nakładu egzemplarzy i jego formatu;

11)     opracowania, w szczególności do skracania, dzielenia, łączenia w całości lub w części z innymi Utworami;

12)     prawa do używania, korzystania i rozporządzania Pracą konkursową dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, jak również do ich wykorzystania w innych utworach, w szczególności w połączeniu z innymi utworami - także pracami konkursowymi innych uczestników konkursu - w ramach spotu promującego produkty lub markę Organizatora;

13)     komercyjnego wykorzystania Utworów poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego rodzaju towarów związanych z Utworami, jak również poprzez promocję wszelkiego rodzaju towarów i usług.

- również w zakresie promocji i reklamy oganizatora konkursu.

 1. Powielanie lub wykorzystanie jakichkolwiek elementów niniejszego Konkursu bez wyraźnej pisemnej zgody LifeStyles jest surowo zabronione.
 2. Serwisy takie jak Facebook, Instagram lub YouTube mogą być wykorzystane do reklamowania lub promowania Konkursu. Przystępując do Konkursu, uczestnicy zgadzają się, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani administrowany przez serwis Facebook, Instagram lub YouTube, ani inny z nimi związany, oraz zwalniają serwis Facebook, Instagram lub YouTube z wszelkiej odpowiedzialności w związku z tym Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do LifeStyles, a nie do Facebooka, Instagrama lub YouTube.

Intymne rozmowy SKYN® Condoms, Lubricants and Massagers

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami i ofertami.
Odbierz 15% zniżki na pierwsze zamówienie!